Header Stambeni krediti

Stambeni krediti u dinarima, bez valutne klauzule za kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju i refinansiranje stambenih kredita odobrenih kod drugih banaka.

Pravo na odobrenje kredita imaju fizička lica u stalnom radnom odnosu.

Stambeni kredit osiguran kod NKOSK u dinarima
Iznos kredita Od 5.000 do 50.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Valuta kredita Dinarski kredit bez valutne klauzule
Rok otplate Od 60 do 120 meseci
Kamatna stopa Nominalna kamatna stopa je varijabilna i iznosi 3,5%* +
6M Belibor, što na dan 15.04.2016., iznosi 7,04% godišnje, za  kredite u dinarima i ukoliko klijent prima zaradu preko računa u Expobanci. 
Varijabilni deo kamatne stope se usklađuje na svakih šest meseci u skladu sa kretanjem 6M Belibora.
Efektivna kamatna stopa, obračunata na dan 15.04.2016., iznosi od: 7,86% godišnje.
*za klijente sa otvorenim računom za prijem zarada u Expobanci
Naknade Naknada za obradu kreditnog zahteva je 2% od iznosa plasmana
Otplata kredita U mesečnim anuitetima
Obezbeđenje kredita
  • Dve blanko sopstvene menice
  • hipoteka I reda na nekretninu koja je predmet finansiranja ili neku drugu nepokretnost u korist Expobanke
  • osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist banke kod osiguravajućih kompanija prihvatljivih za banku
 Učešće  minimum 50%
Ostali prateći troškovi Očekivani iznosi navedenih troškova
Menica (u zavisnosti od broja) 50 dinara
Tekući račun - mesečno 120 dinara
Osnovni izveštaj iz Kreditnog biroa 246 dinara
Overa založne izjave 25.200 dinara
Osiguranje nepokretnosti  - godišnje 40 evra
Izdavanje lista nepokretnosti 10 evra
Procena vrednosti nepokretnosti 100 evra
Zahtev za odobrenje osiguranja NKOSK-a 30 evra
Premija osiguranja kod NKOSK – a (od 1,60%  do 3,25% u zavisnosti od odnosa tržišne vrednosti nepokretnosti i iznosa kredita) 555 evra
Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000 dinara)  20.000 dinara
Napomena: Svi iznosi navedeni u evrima, obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja

Primer visine mesečne rate za navedene uslove:

Iznos kredita 2.000.000 dinara 5.000.000 dinara
Period otplate 120 meseci 120 meseci
Mesečna rata 23.039 dinara 57.598 dinara
Ukupan iznos za otplatu 2.764.705 dinara 6.911.763 dinara

Detaljnu ponudu za navedeni plasman možete dobiti u filijalama Expobanke.

Stambeni krediti u evrima, za kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju i refinansiranje stambenih kredita odobrenih kod drugih banaka.

Pravo na odobrenje kredita imaju fizička lica u stalnom radnom odnosu.

Stambeni kredit osiguran kod NKOSK u evrima
Iznos kredita do 200.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Valuta kredita Dinarski kredit sa valutnom klauzulom indeksiran u evrima (uz primenu srednjeg kursa NBS za isplatu i otplatu kredita).
Rok otplate Od 60 do 360 meseci
 Kamatna stopa Nominalna kamatna stopa je varijabilna i iznosi 3,2%* + 6M Euribor, što na dan 30.11.2016., iznosi 2,98% godišnje, za  kredite indeksirane u evrima i ukoliko klijent prima zaradu preko računa u Expobanci. 
Varijabilni deo kamatne stope se usklađuje na svakih šest meseci u skladu sa kretanjem 6M Euribora.
Efektivna kamatna stopa, obračunata na dan 30.11.2016., iznosi od: 3,64%godišnje.
*za klijente sa otvorenim računom za prijem zarada u Expobanci
Naknade
  • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva
  • Naknada za praćenje otplate plasmana 0,2% godišnje na ostatak duga
Isplata kredita: po srednjem kursu NBS na dan realizacije plasmana
Otplata kredita U mesečnim anuitetima po srednjem kursu na dan dospeća
Obezbeđenje kredita
  • dve blanko sopstvene menice
  • hipoteka I reda na nekretninu koja je predmet finansiranja ili neku drugu nepokretnost u korist Expobanke
  • osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist banke kod osiguravajućih kompanija prihvatljivih za banku
Učešće minimum 20%
Ostali prateći troškovi Očekivani iznosi navedenih troškova
Menica ( u zavisnosti od broja) 100 dinara
Tekući račun - mesečno 120 dinara
Osnovni izveštaj iz Kreditnog biroa 246 dinara
Overa založne izjave 25.200 dinara
Osiguranje nepokretnosti  - godišnje 40 evra
Izdavanje lista nepokretnosti 10 evra
Procena vrednosti nepokretnosti 100 evra
Zahtev za odobrenje osiguranja NKOSK-a 30 evra
Premija osiguranja kod NKOSK – a (od 1,75%  do 3,4% u zavisnosti od odnosa tržišne vrednosti nepokretnosti i iznosa kredita) 555 evra
Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000 dinara)  20.000 dinara
Napomena: Svi iznosi navedeni u evrima, obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja

Primer visine mesečne rate za navedene uslove:

Iznos kredita 30.000 evra 50.000 evra
Period otplate 360 meseci 360 meseci
Mesečna rata 125,53 evra 209,21 evra
Ukupan iznos za otplatu 49.776 evra 80.619 evra

Detaljnu ponudu za navedeni plasman možete dobiti u filijalama Expobanke.

Kreditni kalkulator
Kamatna stopa (%):
Iznos kredita:
Broj rata:
Iznos anuiteta:
Referentne kamatne stope
3M BELIBOR 3.05%
6M BELIBOR3.24%
3M EURIBOR-0.329%
6M EURIBOR-0.275%
6M LIBOR - CHF-0.6544%
važe na dan 17.11.2017.