• Brz proces odobravanja kredita
 • Iznos od 600.000 do 6.150.000 dinara
 • Instrumenti obezbeđenja:
  • menice klijenta,
  • hipoteka na nepokretnosti tržišne vrednosti duplo veće od iznosa kredita.
 • Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža i šest meseci kod poslednjeg poslodavca.
 • Kamatna stopa je varijabilna i usklađuje se na svakih 6 meseci u zavisnosti od kretanja 6M Belibora.
 • Rok otplate od 12 do 120 meseci
 • Jednokratna provizija iznosi 2% od iznosa odobrenog kredita.
 • Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta (očekivani iznos):
  • Trošak izveštaja kreditnog biroa – 246 dinara
  • Trošak menica (dve menice)       - 100 dinara
  • Mesečni trošak vodjenja računa za prijem zarade iznosi 120 dinara.
  • Overa založne izjave -  25.200 dinara
  • Osiguranje nepokretnosti  - godišnje 40 evra
  • Izdavanje lista nepokretnosti - 10 evra
  • Procena vrednosti nepokretnosti - 100 evra
  • Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000 dinara) - 20.000 dinara
Reprezentativni primer
Vrsta kredita Gotovinski kredit
Valuta kredita U dinarima, bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Iznos kredita 2.000.000 dinara 2.000.000 dinara
Period otplate/broj rata do 120 meseci do 120 meseci
Mesečna rata 27.517 dinara 23.523 dinara
Ukupan iznos kredita sa kamatom 3.302.083 dinara 2.822.772 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) Klijenti koji ne primaju zaradu u Expobanci: 8%+6M Belibor, na dan 15.04.2016. iznosi 11,54% Klijenti koji primaju zaradu u Expobanci: 4%+6M Belibor, na dan 15.04.2016. iznosi 7,54%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)  od 12,59%  od 8,57%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Naknada za obradu kreditnog zahteva 40.000 dinara 40.000 dinara
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara 100 dinara
Vođenje tekućeg računa. trošak na mesečnom nivou - 120 dinara

Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Expobanke.

Svi navedeni iznosi navedeni u evrima, obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Kreditni kalkulator
Kamatna stopa (%):
Iznos kredita:
Broj rata:
Iznos anuiteta:
Referentne kamatne stope
3M BELIBOR 3.05%
6M BELIBOR3.24%
3M EURIBOR-0.329%
6M EURIBOR-0.275%
6M LIBOR - CHF-0.6544%
važe na dan 17.11.2017.