Header Kes krediti

 • Vreme je za predah! Expobanka Vam omogućava da uživate u ostvarenju ciljeva i isplanirate obaveze uz dinarski gotovinski kredit. Nudimo Vam mogućnost da maksimalno relaksirate kućni budžet uz grejs period do godinu dana.
 • Paket račun Premium se može aktivirati uz dinarski gotovinski kredit sa grejs periodom, što Vam omogućava korišćenje dodatnih pogodnosti.

Uslovi dinarskog gotovinskog kredita sa grejs periodom:

 • Iznos kredita od 1.000 do 12.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Kredit je u dinarima, bez valutne klauzule
 • Grejs period do 12 meseci
 • Period otplate od 12 do 95 meseci (uključujući grejs period)
 • Imate mogućnost izbora između fiksne i varijabilne kamatne stope
  • fiksna nominalna kamatna stopa iznosi 14,5% godišnje , a efektivna kamatna stopa u tom slučaju iznosi od 14,53% godišnje (na dan 16.01.2019).
  • varijabilna nominalna kamatna stopa iznosi 6,5% +6M Belibor, što na dan 16.01.2019., iznosi 9,69% godišnje. Varijabilni deo kamatne stope se usklađuje na svakih šest meseci u skladu sa kretanjem 6M Belibora. Efektivna kamatna stopa, obračunata na dan 16.01.2019., iznosi od: 9,71% godišnje.
 • Tokom grejs perioda klijent je u obavezi da plaća samo pripadajući iznos mesečne kamate
 • Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta
 • Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme.
 • Minimalni iznos neto prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.
 • Kredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
 • Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.
 • Sredstva obezbeđenja: minimalno obezbeđenje kredita su lične menice klijenta dok je za iznose kredita preko 6.250 evra potreban jedan kreditno sposoban žirant a ukoliko je DTI racio klijenta ispod 50%, kreditno sposoban žirant je potreban za iznos preko 10.000 evra.
 • Procenat kreditne zaduženosti klijenta (DTI racio) se računa stavljanjem u odnos ukupnih mesečnih obaveza klijenta sa visinom redovnih mesečnih neto prihoda.
Reprezentativni primer za dinarski kredit sa fiksnom kamatnom stopom
Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit
Valuta kredita U dinarima, bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Opcija korišćenja grejs perioda Bez grejs perioda Sa grejs periodom
Iznos kredita 400.000 dinara 400.000 dinara
Period otplate/broj rata 95 meseci 83 meseci
Grejs period  - 12 meseci
Mesečna kamata tokom grejs perioda  - 4.627 dinara
Mesečna rata 6.900 dinara 7.464 dinara
Ukupan iznos kredita sa kamatom 656.834 dinara 675.268 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) 14,5% 14,5%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 16.01.2019. od 14,53% od 14,53%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara 100 dinara

 

Reprezentativni primer za dinarski kredit sa varijabilnom kamatnom stopom
Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit
Valuta kredita U dinarima, bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Opcija korišćenja grejs perioda Bez grejs perioda Sa grejs periodom
Iznos kredita 400.000 dinara 400.000 dinara
Period otplate/broj rata 95 meseci 83 meseci
Grejs period  - 12 meseci
Mesečna kamata tokom grejs perioda  - 3.154 dinara
Mesečna rata 5.960 dinara 6.548 dinara
Ukupan iznos kredita sa kamatom 567.142 dinara 581.540 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, varijabilna) 6,5% +6M Belibor, što na dan 16.01.2019.,iznosi 9,69% godišnje 6,5% +6M Belibor, što na dan 16.01.2019.,iznosi 9,69% godišnje
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 16.01.2019. od 9,72% od 9,71%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara 100 dinara

Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Expobanke.

Kreditni kalkulator
Kamatna stopa (%):
Iznos kredita:
Broj rata:
Iznos anuiteta:
Referentne kamatne stope
3M BELIBOR 1.62%
6M BELIBOR1.77%
3M EURIBOR-0.41%
6M EURIBOR-0.358%
6M LIBOR - CHF-0.6712%
važe na dan 24.02.2020.