Header Privreda

Tip:  U stranoj valuti
Namena kredita:  Finansiranje dugoročnih potreba pravnih lica
Valuta: EUR
Ciljna Grupa:  Pravna lica
Uslovi odobrenja: U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Iznos: U zavisnosti od kreditne sposobnosti i potrebe klijenta
Period otplate:  Duže od 1 godine
Kamatna stopa: U skladu sa dokumentom „Kamatne stope“
Ugovorena kamatna stopa za docnju:  Ugovorena kamatna stopa za docnju se obračunava u skladu sa dokumentom "Kamatne stope"

Naknade:  U skladu sa dokumentom „Tarifa naknada“
Način otplate: 

 • Mesečni, kvartalni ili polugodišnji anuiteti, sa ili bez grejs perioda za glavnicu kredita.
 • Otplata glavnice kredita u jednakim mesečnim, kvartalnim, i polugodišnjim ratama sa pripadajućom kamatom, sa ili bez grejs perioda za glavnicu kredita.
 • Otplata u celosti na kraju perioda. 

Obračun kamata na kredit:

 •  Redovna kamata  obračunava se i naplaćuje u skladu sa planom otplate kredita.
 • Ugovorena kamata za docnju se obračunava jednom mesečno, poslednjeg dana u mesecu, i o roku dospeća i to na dospelu glavnicu, dospele naknade i dospelu kamatu.

Instrumenti obezbeđenja U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta traženi instrumenti obezbeđenja mogu biti:

 • Menice
 • Solidarni dužnici
 • Hipoteka
 • Depozit
 • Zaloga
 • Zaloga na potraživanjima
 • Garancije
 • Druga vrsta obezbeđenja


Dokumentacija za namensku kontrolu kredita   

Klijent je obavezan da dostavi Banci fakturu, profakturu i ostalu dokumentaciju koju Banka traži radi namenske kontrole kredita ukoliko je to potrebno na osnovu propisa i/ili poslovne politike Banke.

 

Kontakt

Dejan Stanković
Menadžer Sektora za razvoj proizvoda i podršku prodaji
Tel: +381 11 3814 162
Fax: +381 11 3225 904

Aleksandra Janković
Šef odeljenja podrške prodaje u poslovima sa privredom
Tel: +381 11 3814 156
Fax:+381 11 3225 904

Referentne kamatne stope
3M BELIBOR 2.99%
6M BELIBOR3.13%
3M EURIBOR-0.308%
6M EURIBOR-0.231%
6M LIBOR - CHF-0.6554%
važe na dan 15.02.2019.