Izaberite godinu za koju želite da pogledate finansijske izveštaje.

30. sep 2018. Bilans stanja
30. sep 2018. Bilans uspeha
30. sep 2018. Izveštaj o ostalom rezultatu
30. sep 2018. Izveštaj o tokovima gotovina
30. sep 2018. Vanbilansne pozicije
30. jun 2018. Bilans stanja
30. jun 2018. Bilans uspeha
30. jun 2018. Izveštaj o ostalom rezultatu
30. jun 2018. Izveštaj o tokovima gotovina
30. jun 2018. Vanbilansne pozicije
31. mar 2018. Bilans stanja
31. mar 2018. Bilans uspeha
31. mar 2018. Izveštaj o ostalom rezultatu
31. mar 2018. Izveštaj o tokovima gotovina
31. mar 2018. Vanbilansne pozicije